مکمل تقویت قوای جنسی

چه کسانی باید واکسن گارداسیل استفاده کنند؟

واکسن گارداسیل، عوارض، فواید و موارد احتیاطی!

واکسن گارداسیل واکسنی  ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود وﯾﺮوس ﭘﺎﭘﯿﻠﻮﻣﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ  به بدن است. اﯾﻦ واﮐﺴﻦ از  بروز ﺑﯿﻤﺎری  ﻫﺎﯾﯽ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ، سرطانﻣﻘﻌﺪ و زگیل تناسلی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اچ. پی. وی وﯾﺮوﺳﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ  در ﻃﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ می شود و یکی از بیماریهای حاد جنسی به شمار می رود.

اکنون بیش از 40 نوع از این ویروس شناسایی شده است. برخی از ویروسها وقتی وارد بدن می شوند هیچ علامتی ندارند و خود به خود از بین می روند، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ بروز ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ در زﻧﺎن، ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻘﻌﺪ  و آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، واژن، ﺣﻨﺠﺮه و مشکلاتی نظیر  زﮔﯿﻞ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ   ﺷﻮﻧﺪ . یکی از موارد پیشگیری از ابتلا به زگیل تناسلی تزریق واکسن گارداسیل است. بسیاری از منابع خارجی بر این عقیده هستند که تمامی افراد پس از شروع فعالیت جنسی باید این واکسن را تزریق کنند. این واکسن به شکل سرنگ آماده در بازار موجود است و تنها با نسخه پزشک می توان این واکسن را تهیه کرد.

ﭼﻪ  ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن HPV   اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ؟

زﻧﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از واکسن گارداسیل ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺰاﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد . اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان 11 و 12 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮای دﺧﺘﺮان 13 ﺗﺎ 26 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﻧﺸﺪه نشده اند، تزریق این واکسن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮای ﻣﺮدان رنج سنی 9 ﺗﺎ 25 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن تزریق واکسن است. اﻟﺒﺘﻪ به این نکته توجه داشته باشید که اﻣﮑﺎن ﺗﺰرﯾﻖ  این واکسن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﻦ نیز وﺟﻮد دارد . درهنگام تزریق این واکسن به این موارد توجه داشته باشید:

 • واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .
 • واکسن گارداسیل ﺑﺮای زﻧﺎن  ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

ﻋﻮارض واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ

ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت رایج این است که آﯾﺎ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ ﻋﺎرﺿﻪ دارد؟ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺖ این واکسن ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎرﺿﻪ آن تزریق است ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﺮژی، ﮐﻬﯿﺮ و ﺧﺎرش ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ اﺳت. اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای دﯾﮕﺮی ﮐﻪ برحی ﻣﻘﺎﻻت  ﺑﺮ روی آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزند اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ این واکسن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯽ ﯾﻮ اف و ﯾﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻮد و ذﺧﯿﺮه ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ، آﻧﭽﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻤﯿﻨﯿﻮم ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺨﻤﺪان رﺳﻮب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ زودرس ﺗﺨﻤﺪان  ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻻت به آن اشاره شده است. برخی از عوارض واکسن گارداسیل به شرح زیرند:

 •  ﮐﺒﻮدی ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
 • ﻟﺮز، ﺿﻌﻒ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ  ﻋﻤﻮﻣﯽ
 • ﺗﻮرم ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی
 • درد ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻋﻀﻼت
 • اﺳﺘﻔﺮاغ
 • ﺗﺸﻨﺞ
 • اﺣﺴﺎس ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ
 • ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﻄﺤﯽ
 • ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ ﺣﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ
 • ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮد و ﻣﺮﻃﻮب
 • ﺳﺮدرﮔﻤﯽ، ﮔﯿﺠﯽ و اﺿﻄﺮاب
 •  از دﺳﺖ دادن ﻫﻮﺷﯿﺎری 

موارد احتیاطی ﻗﺒﻞ  از واکسن گارداسیل

موارد احتیاطی ﻗﺒﻞ  از واکسن گارداسیل

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ، در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ پزشک را در میان بگذارید:

 • در صورتی که حساسیت دارید، این موضوع را به پزشک بگویید.
 • اگر از داروهای برای بهبود سرطان، بیماری ایدز و داروهای های استروئیدی استفاده می کنید که سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن می شوند، این موضوع را با پزشک در میان بگذارید.
 • اﮔﺮ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎردار ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
 • اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم دوزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺎردار ﺷﻮﯾﺪ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ﻻزم  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  تا ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﺎی ﻣﻮرد  ﻧﯿﺎز واکسن تمام شود.
 • اﮔﺮ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ در رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺑﺎرداری ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺛﺮات واﮐﺴﻦ وﯾﺮوس ﭘﺎﭘﯿﻠﻮﻣﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی ﻧﻮزاد را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.
 • ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺴﻦ وﯾﺮوس ﭘﺎﭘﯿﻠﻮﻣﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺷﯿﺮ دادن ایمن نباشد. در این زمینه با پزشک خود مشورت ﮐﻨﯿﺪ.
 • واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ از شما در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی جنسی از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ، ﺳﻮزاک، ﺗﺒﺨﺎل، HIV، ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ و آﻧﺪرﯾﮑﺮوﻣﻮﻧﯿﺎز ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ زﻧﺎن  ﺑﺎردار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ  ﮐﻨﻨﺪ؟

 تزریق واﮐﺴﻦ گارداسیل ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ HPV ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در این زمینه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. کارشناسان بر این عقیده هستند ﯾﮏ زن ﺑﺎردار ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ فارق نشده است، ﻧﺒﺎﯾﺪ دوز واﮐﺴﻦ HPV درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ HPV ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎرداری ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ زن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ از واﮐﺴﻦ HPV درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرداری ، ﺗﻤﺎم دوزﻫﺎی واﮐﺴﻦ HPV ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را  ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ واﮐﺴﻦ  ﮔﺎرداﺳﯿﻞ  ﭼﻘﺪر  ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ؟

 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﺛﺮ این واﮐﺴﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ  ﻣﺪت اﺳﺖ.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻌﻠﯽ  ﺑﻪ  ﻣﺪت ده ﺳﺎل اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﻪ  ﺷﺪه را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اند و نتایج ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫند ﮐﻪ  ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ  ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن وﺟﻮد  ﻧﺪارد.

 واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﺴﺮان و آﻗﺎﯾﺎن

 واﮐﺴﻦ گارداسیل ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺴﺮان و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدان 9 ﺗﺎ 26 ﺳﺎل ﺑﯽ ﺧﻄﺮ و ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﭘﺰﺷﮑﺎن واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺴﺮان 11 ﯾﺎ 12 ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺎ  دوز ﻣﻌﯿﻦ شده ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. این واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از 9 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد. واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن در ﺳﻨﯿﻦ 13 ﺗﺎ 21 ﺳﺎل ﮐﻪ ﻗﺒﻼ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و یا  ﺗﻤﺎم دوزﻫﺎی  ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه را درﯾﺎﻓﺖ  ﻧﮑﺮده اﻧﺪ،  ﺗﻮﺻﯿﻪ  ﻣﯽﺷﻮد. واکسن گارداسیل وﻗﺘﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم  ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﺮدان 22 ﺗﺎ 26 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ. CDC ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد 11 ﺗﺎ 12 ﺳﺎﻟﻪ دو دوز واﮐﺴﻦ HPV را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از HPV درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺪار و  ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف واﮐﺴﻦ  ﮔﺎرداﺳﯿﻞ

ﻣﻘﺪار و  ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ

ﻣﻘﺪار، ﻧﻮع و ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:

 • ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎر
 • ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺤﺖ درﻣﺎن
 • ﻧﺤﻮه واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﯽ دارو
 • ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎر
 • واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻣﻘﺪار 0.5 ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ در ﻋﻀﻠﻪ ران ﯾﺎ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزو ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
 • ﻧﻮﺑﺖ دوم دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺑﺖ اول و ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺑﺖ اول ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺰﺷﮏ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ را در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﻄﺐ  ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐنند.

ﺗﺪاﺧﻞ داروﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ

واکسن گارداسیل ممکن است با داروهای زیر تداخل داشته باشد:

 •  داروﻫﺎی اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﺧﻮراﮐﯽ، اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﯾﺎ  ﺗﺰرﯾﻘﯽ
 • داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ
 • داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ برای درﻣﺎن ﭘﺴﻮرﯾﺎزﯾﺲ، آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ  ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻻت  ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 • داروﻫﺎﯾﯽ  که ﺑﺮای درﻣﺎن ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ

برای نگهداری از واکسن گارداسیل به موارد زیر توجه داشته باشید:

 • واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ را در ﯾﺨﭽﺎل در دﻣﺎی 2 ـ 8 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ. واﮐﺴﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﺦ ﺑﺰﻧﺪ.
 • واکسن گارداسیل را از ﺟﻌﺒﻪ آن ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر ﺑﻪ آن آﺳﯿﺐ ﻧﺰﻧﺪ.
 • واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ را دور از دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
 • از ﻣﺼﺮف واکسن گارداسیل ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ  ﺑﺮای ﻣﺼﺮف  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ 

 • از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ گارداسیل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺶ ﺑﺸﻮد ﻟﺬا اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ 15 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺎه ﺳﻨﮑﻮپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺬرا ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻐﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • اﮔﺮ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺰرﯾﻖ واکسن گارداسیل را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺐ ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﻫﻨﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﻣﺒﺘﻼ  ﻫﺴﺘﯿﺪ  ـ ﻣﻨﻈﻮر از اﺧﺘﻼل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﻫﻨﺪه  ﺑﯿﻤﺎریای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻋﺎدی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
 • اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻧﺘﺎن، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺺ ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ﻋﻔﻮﻧﺖ HIV ﯾﺎ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ  اﯾﻤﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ  ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
 • ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 27 ـ 45 ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 • واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد، ﭼﻮن ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ واﮐﺴﻦ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ ﺑﺮ روی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ را  ﺑﻪ ﮔﺎرداﺳﯿﻞ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

قیمت واکسن گارداسیل

یکی از سوالات پرتکرار در مورد واکسن گارداسیل در مورد قیمت آن است. ابتدا باید بدانید که تزریق این واکسن بدون مشورت با پزشک غیر قانونی است. همچنین، اگر می خواهید برای تزریق واکسن گارداسیل اقدام کنید، باید به پزشک متخصص مراجعه کنید و پس از پرداخت هزینه واکسن تزریق می شود. با توجه به این موضوع که این واکسن به ایران وارد می شود، برای استعلام قیمت باید به داروخانه های رسمی مراجعه کنید.

مکمل های مناسب زنان را از کجا تهیه کنیم؟

اگر می خواهید برای خرید انواع مکمل های دارویی مانند قرص تقویت سیستم ایمنی بدن و یا مکمل های عفونت زنان اقدام کنید، می توانید به سایت داروخانه آنلاین مراجعه کنید.

محصولات جنسی

سرکار خانم دکتر سارا شوهانی دانش آموخته دکترای فیزیک هسته ای و به عنوان پژوهشگر و محقق سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه تشخیص و درمان سرطان و کاربرد پرتوها، دارای سابقه پژوهش طولانی دارویی و داروشناسی بوده و تحقیقات ایشان به صورت ملی و بین المللی به چاپ رسیده است. برای مطالعه مقالات خانم دکتر شوهانی می توانید به وبسایت مجله سلامت داروخانه آنلاین مراجعه کنید.