مکمل تقویت قوای جنسی

انواع عمل زیبایی واژن چگونه انجام می شوند؟

انواع عمل زیبایی واژن چگونه انجام می شوند؟

ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻞ مانند ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدن ژل ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، روﺷﻦ ﮐﺮدن و ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن واژن،  ﻻﺑﯿﺎﭘﻼﺳﺘﯽ، ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدن ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ واژن و ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن واژن است ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زیبایی،  ﻃﺮاوت و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. آمارها نشان می دهند که هر روزه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ  اﻧﺠﺎم  ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن و  ﻧﺎﺣﯿﻪ  ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،  ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ بانوانی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ  ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. بنابراین شناخت انواع عمل زیبایی واژن نقش موثری در انتخاب بهترین روش  دارد و به شما کمک می کند بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

عمل زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن یا لابیاپلاستی

جراحی زیبایی واژن نوعی ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﺮای زﯾﺒﺎ ﺳﺎزی ﺷﮑﻞ و ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ از ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی واژن ﺧﻮد راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ تا ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﺷﮑﻞ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﯾﺎ ﻟﺒﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آنها را ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ و یا تغییر دهد. اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻢ  ﻫﺎ  ﻫﺪف ﺷﺎن از اﻧﺠﺎم  ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن  ﯾﺎ ﻻﺑﯿﺎﭘﻼﺳﺘﯽ، ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻟﺒﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ واژن اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ  ﻟﺒﻪ داﺧﻠﯽ واژن آن ﻫﺎ از ﻟﺒﻪ ی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﺰﻧﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ از این روش استفاده می کنند تا ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﮑﻞ و آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﻻﺑﯿﺎ در بانوان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن نیزﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن  ﺷﮑﻞ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی واژن ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ واژن ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺰرگ، بد شکل یا ﻧﺎﻫﻤﻮار شود، برای بانوان ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آید.

همچنین، اﮔﺮ اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﻻﺑﯿﺎ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ بانوان ﻫﻨﮕﺎم راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اذﯾﺖ ﺷﻮند و درد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷند. خجالت و عدم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ از اثرات دیگر اندازه نامتناسب لابیا هستند و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آنها راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻻﺑﯿﺎ ﺑﺰرگ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد و ﺣﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای روزاﻧﻪ ﺧﻮد، ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺮون زده داﺧﻠﯽ باعث تحریک و ناراحتی بانوان می شود.

ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن یا لابیا پلاستی چگونه انجام می شود؟

ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن یا لابیا پلاستی نوعی ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. در ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن  ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮ و اﻧﺪازه ﻟﺒﻪ داﺧﻠﯽ و ﻟﺒﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ واژن ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد. این بانوان باید به یک پزشک متخصص مراجعه کنند و در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﺧﻮد با ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، سپس ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﯾﺪ ﻻﺑﯿﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮﺗﺎه شود و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

اﻏﻠﺐ بانوان ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ واژن ﺧﻮد را ﺗﻨﮓ و ﻟﺒﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ واژن  را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪ.  ﻫﯿﭻ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺮای اﻧﺪازه ﻟﺒﻪ داﺧﻠﯽ و ﻟﺒﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ  واژن در بانوان وﺟﻮد ﻧﺪارد، به همین دلیل بانوان می توانند از پزشک درخواست داشته باشند که ﻟﺒﻪ ی داﺧﻠﯽ واژن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻟﺒﻪ ی ﺑﯿﺮوﻧﯽ واژن آن ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﺰﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن لابیاپلاستی  ﻣﺸﮑﻼت مادرزادی و یا مشکلاتی که در اثر زایمان به وجود آمده اند را برطرف کنند و کیفیت رابطه جنسی خود را ارتقا دهند.

ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺘﻮرال، نوعی عمل زیبایی واژن

در ﻋﻤﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺘﻮرال که نوعی عمل زیبایی واژن به شمار می رود ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ را ﮐﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ هستند، بر می دارد. وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ بانوان در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ در ﻃﻮر روز راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﺎر ﻫﺎی خود را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در ﻃﯽ در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن، ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺑﺘﺪا ﮐﻼﻫﮏ ﮐﻠﯿﺘﻮرال را ﺑﺮش ﻣﯽ زﻧﺪ، ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ زدن ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎی ﺟﺬﺑﯽ ﮐﻼﻫﮏ ﮐﻠﯿﺘﻮرال را دوﺑﺎره وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻤﻞ واژﯾﻨﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، نوعی عمل زیبایی واژن

ﻋﻤﻞ واژﯾﻨﻮﭘﻼﺳﺘﯽ نوعی عمل زیبایی واژن ﺑﺮای ﺗﻨﮓ کردن واژﯾﻨﺎل اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ آن ﻫﺎ زﯾﺎد است و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زاﯾﻤﺎن ﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ممکن است به مشکل گشادی واژن دچار شده باشند و  واژﯾﻨﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ  اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در واژﯾﻨﻮ ﭘﻼﺳﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﺮدن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻀﻼت ﮐﻒ ﻟﮕﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و واژن دوﺑﺎره ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮد  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.

ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺑﺎ ﻟﯿﺰر

ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺑﺎ ﻟﯿﺰر

در بانوان ﺑﺎ بالا رفتن ﺳﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﻫﺎی زﯾﺎد واژن ﮔﺸﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و دﭼﺎر ﺷﻞ ﺷﺪﮔﯽ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺸﺎدی و ﺑﺎز ﺷﺪن واژن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮزش در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ادرار این درد بیشتر می شود. ﺟﺪا از این مشکلات، ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺸﺎدی واژن در ﺣﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﯿﭻ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎن از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن روی ﻣﯽ آورﻧﺪ، ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن  ﺑﺎ  ﻟﯿﺰر اﺳﺖ.

در  عمل زیبایی واژن ﺑﺎ  ﻟﯿﺰر  ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ درد و ﺧﻮن رﯾﺰی   وﺟﻮد ﻧﺪارد، و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﯿﺰر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ به راحتی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. در ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺑﺎ ﻟﯿﺰر دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫ است و ﺑﯿﻤﺎر اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ  ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ و آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻧﺪارد. ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﻓﺮاد در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی آن اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺑﺎ ﻟﯿﺰر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. به این نکته توجه داشته باشید از ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺑﺎ ﻟﯿﺰر  ﺑﺮای ﺗﻨﮓ ﺷﺪن واژن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﻟﯿﺰر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻮاﻧﺴﺎزی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن

ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﻮرد آن ﺧﻮب ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ. اولین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است  که ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ زﯾﺒﺎﯾﯽ باید دارای ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰار ﻋﻤﻞ ﺑﻪ روز و ﻣﺪرن ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎری ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﺪ، از ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ی ﻋﻤﻞ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ  ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫد. اگر می خواهید این عمل ها را انجام دهید به موارد زیر توجه داشته باشید:

  • اگر می خواهید ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن را ﺑﺎ روش ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻟﯿﺰر اﻧﺠﺎم دهید ﮐﻪ ﻫﻢ درد ﮐﻢ ﺗﺮ و ﻫﻢ ﺧﻮن رﯾﺰی کمی دارد، نیاز به مراقبت ویژه ای ندارید، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ  ﺑﺎ روش  ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ  ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ دوران  ﻧﻘﺎﻫﺖ  ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  • اﮔﺮ در  ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺷﻤﺎ از ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺬب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است، ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
  • از دارو ﻫﺎ و آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از  ﻋﻤﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺮ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  ﺗﺎ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
  • ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺪود دو  ﻣﺎه از اﻧﺠﺎم راﺑﻄﻪ  ی ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
  • در اﯾﻦ دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﻧﺒﺎﯾﺪ دﭼﺎر ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻏﺬاﻫﺎی آﺑﮑﯽ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﯿﺒﺮ دار و آب زﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﯽ روﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎم ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ رﻓﺘﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺸﻮار ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد را ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن، در دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ دو ﻣﺎه از ورزش ﮐﺮدن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ، اﻣﺎ ﭘﯿﺎده روﯾﯽ آرام و ﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
  • از ﭘﻤﺎد ﻫﺎ و دارو ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ  ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده ﺣﺘﻤﺎ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

برای تهیه محصولات زنان به کجا مراجعه کنم؟

اگر به دنبال انواع مکمل های دارویی مانند مکمل های عفونت زنان و یا محصولات بهداشتی مانند نوار بهداشتی، پد روزانه، تامپون و ژل بهداشتی هستید، می توانید به سایت داروخانه آنلاین مراجعه کنید.

محصولات جنسی
سرکار خانم دکتر سارا شوهانی دانش آموخته دکترای فیزیک هسته ای و به عنوان پژوهشگر و محقق سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه تشخیص و درمان سرطان و کاربرد پرتوها، دارای سابقه پژوهش طولانی دارویی و داروشناسی بوده و تحقیقات ایشان به صورت ملی و بین المللی به چاپ رسیده است. برای مطالعه مقالات خانم دکتر شوهانی می توانید به وبسایت مجله سلامت داروخانه آنلاین مراجعه کنید.