سادومازوخیسم را می توان به عنوان لذت بردن از ایجاد رنج یا درد، سختی یا ...