ماکا ریشه یک سبزی بومی منطقه آند در پرو است. ریشه ماکا با نام جینسنگ ...